ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 7-9. fsz.1. adószám: 23744660-2-41.) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások során felmerülő személyes adatok kezelése körében megfelel a hazai jogszabályoknak.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett a felhasználók irányába, így kiemelten fontosnak tartja személyes adatainak védelmét, illetve az azokhoz köthető önrendelkezés jogát.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi C. törvény – a büntető törvénykönyvről
 • évi C. törvény – a számvitelről
 • 2016/679 EU Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban GDPR)

A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy adatvédelmi nyilatkozatát szabadon módosítsa. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt adatvédelmi nyilatkozat azonban amennyiben a társaság rendelkezik honlappal, a honlapon, egyéb esetben a társaság székhelyén kerül elhelyezésre.

A társaság adatvédelmi biztos: Szabó Szabina

2. ADATKEZELÉSI JOGALAPJA

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének XXX. II. fejezet 6. cikk és a 2011. évi CXII. törvény 5.-val összhangban, Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelés jogalapja és célja a következők:

 1. a) Az adatkezelés célja: partnerekkel, vásárlókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése továbbá az adatvédelmi nyilatkozat 1. pontjában megnevezett jogforrások.

A kezelt adatok köre különösen: név, cím, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a kereskedelmi kapcsolat fenntartásáig, az ezt követő öt év, illetve az érintett törlésre vonatkozó kérelméig. Adatkezelő a törlési kérelemtől számított 3 hónapon belül köteles az adatok tényleges törlésére.

3. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A nyújtott szolgáltatások során Adatkezelőnek minősül a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek lényeges adatai a következők:

Cégnév: Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 7-9. fsz.1.

Cégjegyzékszám: 01-09-186115

Adószám: 23744660-2-41

Weblap: http://www.foody-product.hu , valamint https://www.facebook.com/foodyproduct

Társaság képviselőjének neve: Szabó Szabina ügyvezető

Email: nattila@foody-product.hu

 

Telefonszám: + +36 79 520 120

A társaság adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Nagygellér Attila (telefonszám +36 79 520 120 email: nattila@foody-product.hu)

A társaság weboldala egyes esetekben harmadik személyek által üzemeltett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra utaló hivatkozást tartalmazhat, amelyekre azon személy adatvédelmi tájékoztatója érvényes, amely személy a szolgáltatást nyújtja.

Webáruházunk eredményes működtetése során a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vásárlói adatait az alábbi futárszolgálatot, mint gazdasági tevékenységet végző jogi személyeknek adja ki:

ExpressOne Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899, adószám: 13947109-2-43)

4. MEGHATÁROZÁSOK, ÉRTELMEZÉS

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének I. fejezet 4. cikkével és a 2011. évi CXII. törvény 3.-val összhangban, jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelésben alkalmazott fogalmak értelmezése a következő:

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetlen, akár közvetett módon azonosítható. A weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.

 

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A weboldalon elérhető szolgáltatásokat a társaság kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a társaság, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a felhasználók a weboldal látogatása, használata, a weboldalon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele során átadnak a társaság részére, feltöltenek a weboldalra, valamint amely adatokat a társaság gyűjti a felhasználók weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A társaság adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a társaság rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a társaság a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a társaság és a felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a társaság.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a társaság jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a társaság.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a társaság a weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a weboldalon keresztül elérhetők a felhasználók részére. A jelen tájékoztató kiterjed a jármű vagy egyéb termék hirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá a társaság által végzett, szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

5. ADATKEZELÉSI ELVEINK:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének II. fejezet 5. cikkével és a 2011. évi CXII. törvény 4.-val összhangban, a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelési elvei a következők:

(1) A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 3. c) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 4. d) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

e/ Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vevői és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle elvárható olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely a tárolt adatok biztonságát garantálja. (privacy by design elve)

f/ Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (célhoz kötöttség elve)

g/ Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

h/ Személyes adat a társaság akkor kezel, ha

h.a)

 

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

h.b)

 

azt törvény elrendeli.

 

 

i/ Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. (korlátozott tárolhatóság elve) (adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve)

j/ Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. (pontosság elve) (tiltakozás joga) (feledés joga)

k/ A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 

–          felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

 
 

–          pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

 
 

–          tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

l/ A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

m/  Az adatkezelő felelős az adatkezelés elveinek betartásáért (elszámoltathatóság alapelve)

6. FELHASZNÁLÓK JOGAI

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének III. fejezet és a 2011. évi CXII. törvény 7-val összhangban, a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelésben a felhasználók jogai a következők:

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást, tömör, érthető és átlátható módon világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon az adatai kezelésével járó bármely nemű folyamatról.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt, a felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adat/adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság intézett felhívásával, az adatkezelő által kezelt adatainak törlését kérje, melyre adatkezelő ésszerű határidőn belül (3 hónap) köteles.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog
 • Felhasználó kérésére, adatkezelő korlátozza az adatok kezelését, ha az alábbi valamely feltétel fennáll
 • Felhasználó vitatja az adatok pontosságát, egészen azok kijavításáig
 • Az adatok kezelése jogellenes, és felhasználó nem kéri adatai törlését, kizárólag azok felhasználásnak korlátozását
 • Felhasználó tiltakozik adatainak kezelése ellen, így a kérdés megoldatlanságáig az adatok kizárólag korlátozottan használhatóak fel
 • Tiltakozás joga

Felhasználó jogosult, hogy adatai kezelése során, valamely személyes adatának felhasználásával kapcsolatban tiltakozzon. Tiltakozás esetén adatkezelő az adatokat nem kezeli tovább, kivéve ha az adatkezelés alapja, valamely jogszabály.

 • Visszavonás joga

Felhasználó jogosult hozzájárulásának visszavonására

 
 • Bírósághoz fordulás joga

Felhasználó jogainak megsértésekor az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság ügyében soron kívül jár el.

7. A SZEMÉLYES ADATOK MEGSZERZÉSE, TÁROLÁSA

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerei személyes adatait gazdasági tevékenységének végzése közben szerzi meg. Az adatok tárolása a Cég Kontroll Vállalati Integrált Rendszer 3.1.251.; valamint a Microsoft Office csomag programjaival tör

8. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata

 

·         Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az emailcím, a felhasználói név

 

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon

 

·         Számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)

 

·         Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól

 
 

·         Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).

 

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

 

·         A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi

 

adatok (így a név, emailcím és telefonszám).

 

·         A Társaság által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomon követhetősége érdekében.

 

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

 

·         A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, email cím)

 

·         A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel, valamint videófelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

 

Kapcsolatfelvétel

 

·         Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

 

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel

 

·         A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Társaság által a kutatás céljából elkért személyes adat

 

·         A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

 

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

 

·         Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

 

·         Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója)

 

·         Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok.

 

9. PROFILALKOTÁS

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági tevékenységének körében, a tevékenység színvonalának emelése érdekében, az általa szerzett adatok feldolgozása során partnereiről, vásárlóiról, ügyfeleiről profilt készíthet. Társaság nyomatékosan kijelenti, hogy a fentebb említett alapelveket a profilalkotás tekintetében is megtartja, valamint az érintettek fentebb említett jogait betartja és munkavállalóival betartatja. Társaság elutasítja, hogy az automatizált döntéshozatal bármely formáját alkalmazná, így az erre irányadó szabályokat nem alkalmazza.

10. 16. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚAKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy az adatkezelés 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú felett, szülői felügyeleti jogot gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság azonban kiköti, hogy a weblap használata, illetve egyéb nyújtott szolgáltatásai esetén, amennyiben az említett hozzájárulás a valóságban nem történik meg, de a szolgáltatást a kiskorú mégis igénybe veszi, felelősséget nem tud vállalni az adatkezelés tekintetében.

11. WEBÁRUHÁZ

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági tevékenységének kifejtése során webáruházat üzemeltet. A webáruházban történő vásárlást követően a vásárló érintetté válik, azzal, hogy a vásárlást követő eredményes kiszállításhoz szükséges adatait Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára megadja. Ezen adatok köre az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe, illetve egyéb személyes adatai, amennyiben az a kiszállításhoz feltétlen szükséges.

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság már most kinyilatkozza, hogy a webáruházban megvásárolt termékek a vásárlóhoz történő eljuttatásában futárszolgálatot alkalmaz, mely számára a vásárló adatait az eredményes kiszállítás érdekében továbbítja. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy a termék ill. termékek a futárszolgálatnak történő átadását követően az érintett személyes adatait a fent meghatározottak szerint kezeli, valamint felelősséget az adatvédelmi irányelvek futárszolgálat általi megsértéséért nem vállal. 

A webáruházban a vásárló által megadott adatok hitelességéért Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felelősséget nem vállal, sőt amennyiben a Társaság tudomására jut, hogy a webáruház használata során a vásárló harmadik személy adataival visszaél, a megadott adatok, valamely harmadik személy jogait vagy jogszabályt sért illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoz, úgy a Társaságnak jogában áll a szükséges jogi intézkedéséket, együttműködve a hatóságokkal megtenni.

12. NYEREMÉNYJÁTÉK

Adatkezelő marketing tevékenysége körében az adatkezelő által meghatározott időközönként különböző nyereményjátékokat szervez. A nyereményjátékban résztvevők e nyilatkozat értelmében felhasználónak minősülnek, így a nyilatkozat egésze vonatkozik rájuk.

13. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

Bíróság, ügyészség, bármely nyomozóhatóság és szabálysértési hatóság, arra feljogosított közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

14. KAMERA SZABÁLYZAT

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság személy- és vagyonvédelmi, valamint az üzleti titok védelme érdekében kamerarendszert telepít.  A rögzített kamerafelvételek az adatvédelmi biztoshoz megalapozott indokkal intézett kérelem esetén kérhetők ki. A kamerafelvételeket Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a merevlemez méretétől függően kb. 3 hónapig őrzi meg, kizárólag ezen idő alatt képes a felvételek kiadására. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által telepített kamerákra, minden egyéb vonatkozásban az adatvédelmi nyilatkozat pontjai érvényesek.

15. ADATKEZELÉS, TÁROLÁS

Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok során különös figyelmet fordít arra, hogy azok

a)

 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

b)

 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

c)

 

változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

d)

 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A társaság a legmagasabb szintű technikai megoldásokat alkalmazva gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

Adatkezelési elvek:

 

–          a titkosság, amely megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult

 
 

–          a sértetlenség megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

 
 

–          rendelkezésre állás, amely gondoskodik arról, hogy a jogosult hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A társaság folyamatosan gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett legyen a külső, jogellenes, különösen adathalászatot megvalósító támadások ellen.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen támadások kivédésére, a társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereit folyamatosan megfigyeli annak érdekében, hogy minden támadást, jogellenes beavatkozást rögzíthessen.

Adatok fizikai tárolásának pontos helye honlap tekintetében a felhasználó által tett látogatás, regisztráció, vagy bármely jellegű felhasználáskor számítógépes rendszerünkben automatikusan keletkeznek, így tárolás helye az adatkezelő számítógépes rendszerének helye. Amennyiben az adatközlés nem honlapon keresztül valósul meg, az adatok kezelésének helye az adatkezelő székhelye.

Adatkezelés biztonsága

 Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelése során, informatikai rendszereit úgy választja meg, hogy

 • az arra feljogosítottak számára elérhető legyen
 • hitelessége és hitelesítése biztos legyen
 • változatlansága igazolható
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen megfelelő védelemmel rendelkezik
16. PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott

– adatairól,

– az adatkezelés céljáról,

– jogalapjáról, időtartamáról,

– az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és

– az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy

– kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság költségtérítést állapít meg.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)

 

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

 

b)

 

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

 

c)

 

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

A társaság – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve az adatvédelmi biztos elérhetősége a nyilatkozat 1. pontjában található.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

17. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget a következőkért:

 • a működtető szoftverek rendellenes működése,
 • bármilyen meghibásodás miatt, amely a kommunikációs vonalon vagy eszközön következik be
 • papír vagy elektronikus formában érkezett küldemény, – kivéve az ajánlott és tértivevényes papír alapú levél– különösen az adatvesztés miatt
 • a társaság tevékenységétől függetleAz Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget a következőkért:
  • a működtető szoftverek rendellenes működése,
  • bármilyen meghibásodás miatt, amely a kommunikációs vonalon vagy eszközön következik be
  • papír vagy elektronikus formában érkezett küldemény, – kivéve az ajánlott és tértivevényes papír alapú levél– különösen az adatvesztés miatt
  • a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható és az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hiba miatt, ami akadályozza a szolgáltatás akadálytalan működését és a vásárlást
  • a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható esemény, hiba következménye
  • harmadik személy által hamisan megadott adatok alapján történő adat kezeléséért
  • a Társaság Facebook elérhetőségén keresztül történő adatkezelésért. Társaság kijelenti, hogy a Facebook honlapon történő mindennemű adatkezelésre az említett honlap adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.

EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

Amennyiben valamely kérdést az adatvédelmi nyilatkozat nem tartalmazza, az 1. pontban említett jogszabályok tartalmazzák, ezen szabályok alkalmazása és értelmezése irányadó.
nül bekövetkező és előre nem látható és az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hiba miatt, ami akadályozza a szolgáltatás akadálytalan működését és a vásárlást

 • a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható esemény, hiba következménye
 • harmadik személy által hamisan megadott adatok alapján történő adat kezeléséért
 • a Társaság Facebook elérhetőségén keresztül történő adatkezelésért. Társaság kijelenti, hogy a Facebook honlapon történő mindennemű adatkezelésre az említett honlap adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.
 

Baja, 2020. május 05.

Foody Product

KAPCSOLAT

6500 Baja, Keleti krt. 17.

+36 79 520 120

info@foody-product.hu

KÖVESS MINKET!

© 2023 Foody Product Kft.